Zapraszamy na szkolenia lotnicze w ATO Avioner

PPL(A) – licencja pilota samolotowego turystycznego / LAPL(A) – licencja pilota samolotów lekkich

Posiadacz licencji PPL(A) jest uprawniony do wykonywania bez wynagrodzenia czynności pilota dowódcy lub drugiego pilota samolotów lub motoszybowców turystycznych w operacjach niekomercyjnych.

Kandydat do szkolenia na licencję PPL(A), LAPL(A) musi spełniać następujące warunki:
 • Kandydat przystępujący do szkolenia musi mieć wykształcenie co najmniej gimnazjalne (lub równorzędne) lub kontynuować naukę w szkole gwarantującej uzyskanie takiego wykształcenia do czasu przystąpienia do egzaminów na licencję PPL(A) lub LAPL(A)
 • Kandydat ubiegający się o wydanie licencji pilota turystycznego (samoloty) PPL(A) lub LAPL(A) musi mieć wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub równorzędne
 • W dniu pierwszego samodzielnego wylotu uczeń - pilot musi mieć ukończone 16 lat.
 • Kandydat ubiegający się o wydanie licencji pilota turystycznego PPL(A) lub LAPL(A) musi posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie kategorii 1 lub 2
 • Kandydat ubiegający się o wydanie licencji pilota turystycznego PPL(A) lub LAPL(A) musi mieć ukończone 17 lat
Osoba ubiegająca się licencję PPL musi ukończyć szkolenie w zatwierdzonym ośrodku szkolenia. Kurs obejmuje wiedzę teoretyczną oraz szkolenie w locie.

Osoba ubiegająca się o licencję PPL musi ukończyć szkolenie w zatwierdzonym ośrodku szkolenia. Kurs obejmuje wiedzę teoretyczną oraz szkolenie w locie.
Szkolenie teoretyczne do licencji PPL(A)/LAPL(A) w szkole Avioner składa się z 102 godzin, z czego 87 to wykłady online oraz 15 godzin sesji zaliczeniowych, również online.
W szkoleniu praktycznym kandydat ubiegający się o licencję PPL(A) musi zaliczyć 45 godzin szkolenia w locie na samolotach (sumarycznie), z czego 5 godzin można zaliczyć na szkoleniowych urządzeniach symulacji lotu (FSTD), w tym co najmniej:

 1. 25 godzin szkolenia w locie z instruktorem; oraz
 2. 10 godzin czasu lotu samodzielnego pod nadzorem, w tym co najmniej 5 godzin czasu lotu samodzielnego w lotach nawigacyjnych, z czego co najmniej 1 lot nawigacyjny na odległość co najmniej 270 km (150 mil morskich), podczas którego należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 lotniskach innych niż lotnisko odlotu.

Szkolenie praktyczne zrealizujesz w Partnerskim Ośrodku Szkolenia Praktycznego >> patrz Partnerzy.

SPL – licencja pilota szybowcowego

Posiadacz licencji SPL jest uprawniony do wykonywania czynności pilota dowódcy szybowców oraz szybowców z napędem, po spełnieniu dodatkowych szkoleń.

Kandydat ubiegający się o wydanie licencji pilota szybowcowego SPL musi mieć ukończone 16 lat.

Posiadacz licencji SPL:
 1. może przewozić pasażerów dopiero po wykonaniu, w okresie po uzyskaniu licencji, co najmniej 10 godzin czasu lotu lub 30 startów w charakterze pilota dowódcy na szybowcach lub szybowcach z napędem;
 2. jest uprawniony tylko do wykonywania lotów bez wynagrodzenia w operacjach niekomercyjnych do czasu:
  • ukończenia 18 lat;
  • wykonania, w okresie po uzyskaniu licencji, 75 godzin czasu lotu lub 200 startów w charakterze pilota dowódcy na szybowcach lub szybowcach z napędem;
  • zaliczenia kontroli umiejętności przed egzaminatorem państwowym.
Osoba ubiegająca się o licencję SPL musi ukończyć szkolenie w zatwierdzonym ośrodku szkolenia. Kurs obejmuje wiedzę teoretyczną oraz szkolenie w locie.
Szkolenie teoretyczne do licencji SPL w szkole Avioner składa się z 72 godzin, z czego 61 to wykłady online oraz 11 godzin sesji zaliczeniowych, również online.
W szkoleniu praktycznym osoba ubiegająca się o licencję SPL musi zaliczyć co najmniej 15 godzin szkolenia w locie na szybowcach lub szybowcach z napędem, w tym co najmniej:
 1. 10 godzin szkolenia w locie z instruktorem;
 2. 2 godziny czasu lotu samodzielnego pod nadzorem;
 3. 45 startów i lądowań;
 4. 1 samodzielny lot nawigacyjny na odległość co najmniej 50 km (27 mil morskich) lub 1 lot nawigacyjny z instruktorem na odległość co najmniej 100 km (55 mil morskich).
Szkolenie praktyczne zrealizujesz w Partnerskim Ośrodku Szkolenia Praktycznego >> patrz Partnerzy.

UACP – świadectwo kwalifikacji pilota samolotów ultralekkich

Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg (UACP), zwane dalej „świadectwem kwalifikacji pilota (UACP)”, upoważnia do samodzielnego wykonywania lotów na statkach powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg danej kategorii wymienionych w załączniku II lit. e i g do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, oraz ukończonych szkoleń lotniczych specjalistycznych.
Do świadectwa kwalifikacji pilota (UACP) są wpisywane następujące uprawnienia podstawowe dotyczące poszczególnych kategorii statku powietrznego:
 1. uprawnienie do pilotowania samolotów ultralekkich lądowych UAP(L);
 2. uprawnienie do pilotowania śmigłowców ultralekkich lądowych UHP(L);
 3. uprawnienie do pilotowania szybowców ultralekkich UGLP.
Uprawnienia podstawowe wpisuje się do świadectwa kwalifikacji pilota (UACP) po ukończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz po zdaniu egzaminu państwowego przed egzaminatorem komisji egzaminacyjnej w zakresie danego uprawnienia podstawowego.

Szkolenie teoretyczne do uzyskania świadectwa kwalifikacji pilota (UACP) z uprawnieniem podstawowym powinno zagwarantować kandydatowi nabycie wiedzy odnoszącej się do danej kategorii statku powietrznego, której dotyczy uprawnienie podstawowe objęte szkoleniem.
Szkolenie praktyczne powinno obejmować co najmniej 28 godzin lotu, w tym co najmniej 8 godzin lotu w charakterze dowódcy statku powietrznego, z czego co najmniej 4 godziny lotu nawigacyjnego, w tym przelot nawigacyjny co najmniej 150 km, podczas którego należy wykonać jedno lądowanie z pełnym zatrzymaniem na lotnisku innym niż lotnisko startu – w przypadku uprawnienia do pilotowania samolotu ultralekkiego lądowego UAP(L).
Szkolenie praktyczne zrealizujesz w Partnerskim Ośrodku Szkolenia Praktycznego >> patrz Partnerzy.

UAVO – świadectwo kwalifikacji operatora Bezzałogowych Statków Powietrznych

Świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe, zwane dalej „świadectwem kwalifikacji operatora (UAVO)”, upoważnia do samodzielnego wykonywania czynności lotniczych w zakresie wynikającym z uprawnień wpisanych do tego świadectwa.
Do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO) są wpisywane następujące uprawnienia podstawowe:
 1. uprawnienie do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora VLOS, zwane dalej „uprawnieniem podstawowym VLOS”;
 2. uprawnienie do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora BVLOS, zwane dalej „uprawnieniem podstawowym BVLOS”;
 3. uprawnienie podstawowe dotyczące kategorii statku powietrznego:
  1. samolot bezzałogowy (A),
  2. śmigłowiec bezzałogowy (H),
  3. sterowiec bezzałogowy (AS),
  4. wielowirnikowiec bezzałogowy (MR),
  5. inny bezzałogowy statek powietrzny (O);
 4. uprawnienie podstawowe dotyczące maksymalnej masy startowej (MTOM) bezzałogowego statku powietrznego:
  1. uprawnienie do 5 kg,
  2. uprawnienie do 25 kg,
  3. uprawnienie do 150 kg.
Szkolenie teoretyczne do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO) z uprawnieniem podstawowym VLOS powinno zagwarantować kandydatowi nabycie wiedzy z następujących przedmiotów:
 1. podstawy prawa lotniczego;
 2. człowiek jako pilot i operator bezzałogowego statku powietrznego – możliwości i ograniczenia;
 3. zasady wykonywania lotów;
 4. bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne.
Szkolenie praktyczne do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO) z uprawnieniem podstawowym VLOS powinno zagwarantować kandydatowi nabycie umiejętności praktycznych w zakresie przygotowania do lotu bezzałogowego statku powietrznego, jego obsługi naziemnej, łącznie z oceną jego zdatności do lotu oraz umiejętności bezpiecznego wykonywania czynności lotniczych operatora bezzałogowego statku powietrznego.
Kandydat ubiegający się o wydanie świadectwa kwalifkacji UAVO musi mieć ukończone 18 lat.
loading