Plik PDF Plik PDF

Szkolenie w ATO Avioner – proces realizacji wykupionego kursu

Aby rozpocząć szkolenie w ATO Avioner należy zarejestrować się i w czasie wypełniania formularza rejestracyjnego wybrać interesujące kandydata szkolenie z rozwijanej listy. Po wypełnieniu danych i zadeklarowaniu hasła (loginem domyślnie jest zawsze podany wcześniej adres email) należy zatwierdzić taki formularz. System wówczas wyśle list weryfikacyjny na zadeklarowany adres email. Należy potwierdzić otrzymany list, wówczas system wyśle dokument zamówienia. Otrzymany dokument jest potwierdzeniem zawartej umowy cywilnej oraz podstawą do opłacenia wybranego kursu. Czas ważność dokumentu wynosi 10 dni od złożenia zamówienia na usługę. Jeżeli nie opłacisz zamówienia we wskazanym terminie będziesz musiał złożyć nowe zamówienie po zalogowaniu się w naszym serwisie i wybraniu z menu słuchacza opcji "zakup szkoleń". Jeśli zechcesz szybko otrzymać dostęp do aktywnego kursu prześlij na adres [email protected] bankowe potwierdzenie przelewu. Niezwłocznie wówczas aktywujemy Twoje szkolenie. Jeśli kupujesz pełny kurs do wybranej licencji musisz pamiętać, że po aktywacji dostęp do wykładów będziesz mieć od następnego dnia po aktywacji, gdyż musi on być uprzednio zatwierdzony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.


Szkolenie online do każdego przedmiotu z dowolnego kursu lotniczego to dwie fazy.


Pierwsza to oglądanie wykładów online z poszczególnych przedmiotów, gdzie każdy wykład kończy się testem obejmującym zakres wiedzy z tego wykładu. Liczba pytań w teście, po każdym wykładzie, to pięć z trzema możliwymi odpowiedziami, gdzie tylko jedna jest prawdziwa, a formuła jego zaliczenia to zasada „do skutku”. Zaliczenie tego testu jest warunkiem do oglądania następnego wykładu. W ten sposób należy zaliczyć wszystkie wykłady z danego przedmiotu, by móc przejść do drugiej fazy szkolenia – sesji online. Wykłady te słuchacz może oglądać w dowolnym czasie oraz wielokrotnie wracać do tych, których testy już zaliczył. Test z danego wykładu raz zaliczony nie będzie już więcej dostępny słuchaczowi. Jego wyniki (zaliczonego testu) będą dostępne w „teczce szkolenia”, w menu słuchacza.

Druga faza, czyli sesja online, to spotkanie w formule wideokonferencji, w którym może uczestniczyć do osiemnastu słuchaczy i jeden wykładowca. Jest to spotkanie w czasie rzeczywistym, gdzie wykładowca podsumowuje szkolenie z tego przedmiotu, zadaje pytania słuchaczom i oni również mogą pytać. Jest to spotkanie o charakterze seminaryjnym i celem jego jest podsumowanie wiedzy z obejrzanych przez słuchaczy wykładów. Spotkanie to kończy się testem zaliczającym szkolenie z danego przedmiotu.

W czasie realizacji sesji online wykładowca może zaprosić na wizję (ma taką funkcjonalność w swoim panelu) wybranego uczestnika i prowadzić z nim rozmowę, wówczas pozostali słuchacze oglądają to i mogą pisać w oknie konwersacji swoje komentarze/pytania.

Test zaliczający cały przedmiot, uruchamiany przez wykładowcę na koniec sesji online, posiada 10 pytań i trwa 10 minut. Do tego testu słuchacz może podchodzić dwa razy w jednej sesji. Jeśli test nie zostanie zaliczony w jednej sesji słuchacz może zapisać się jeszcze raz na następną sesję. Niezaliczenie testów końcowych w obu sesjach zobowiązuje słuchacza do ponownego obejrzenia wszystkich wykładów i zaliczeniu testów etapowych, po dodatkowym wykupieniu tego jednego przedmiotu.
Uwaga! Podczas rozwiązywania testów końcowych z przedmiotu musisz pozostać na wizji (udostępniać obraz z kamery w swoim urządzeniu). W przypadku niespełnienia tego wymogu wynik Twojego testu zostanie anulowany.

Sesje online są ustawiane przez administrację szkoły Avioner i mają swój rygor wykonania, czyli są realizowane codziennie w godzinach od 17-ej do 22-ej i powtarzają się dla każdego przedmiotu w okresach 7 do 10 dni. Powtarzalność sesji online z przedmiotu daje słuchaczowi wygodę doboru właściwego terminu uczestnictwa.
Z uwagi na sezonowość szkolenia do licencji pilota szybowcowego (SPL) szkoła zastrzega sobie prawo do wydłużenia w sezonie jesienno-zimowym odstępu między sesjami on-line (dla przedmiotu) do 15 dni.

Jeśli słuchacz zaliczy wszystkie wykłady z przedmiotu, a sesji z tego zakresu w danym momencie nie ustawiono, wówczas musi poczekać do najbliższego terminu ustawienia, o czym zostanie powiadomiony listem email.

W czasie oczekiwania na ogłoszenie nowej sesji z przedmiotu, którego wykłady już obejrzał, może on i powinien realizować oglądanie wykładów z innych przedmiotów, by nie tracić czasu dostępu do kursu.

Realizując analogicznie szkolenie według powyższego opisu dla wszystkich przedmiotów wybranego kursu słuchacz na koniec zostanie poinformowany o zakończeniu kursu. Podpisane elektronicznie zaświadczenie zostanie wysłanego pocztą elektroniczną w ciągu dwóch dni od momentu zaliczenia ostatniej sesji online z kursu.

Dodatkowym warunkiem zaliczenia szkolenia w wybranym kursie jest obejrzenie online wszystkich wykładów z jego zakresu (minimum 80% czasu trwania wykładów).

loading