Plik PDF Plik PDF

REGULAMIN projektu REKRUTACJE DO LINII

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część projektu internetowego REKRUTACJE DO LINII, dedykowanego kandydatom do pracy w liniach lotniczych i reguluje zasady współpracy z administracją oraz pracy z klientami. Regulamin ten określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta związane z umową o świadczenie usługi konsultacji w projekcie REKRUTACJE DO LINII, zawieranej za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod domeną www.avioner.pl, w tym zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy.
 2. Możesz skontaktować się z administracją projektu REKRUTACJE DO LINII telefonicznie pod numerem +48 514097300 lub drogą korespondencji e-mail na adres [email protected].
 3. Każdy klient oraz Konsultant w procesie realizacji swoich ról, zdefiniowanych w niniejszym Projekcie, jest zobowiązany zaakceptować oraz stosować zapisy swoich obowiązków tutaj zawarte.
 4. Korzystając z usług konsultacji jako klient, akceptujesz zasady tego Regulaminu oraz Politykę Prywatności tego serwisu.
 5. Zarządzającym Projektem jest administracja serwisu www.avioner.pl
 6. Ceny usług konsultacyjnych uwzględniają podatek VAT. O ile nie podano inaczej, stawka podatku VAT wliczana w cenę wynosi 23%.
 7. Cena za świadczenie usługi konsultacji w projekcie REKRUTACJE DO LINII jest uwidoczniona Klientowi podczas dokonywania zakupu i zawiera wszelkie należne cła i podatki. Klient w przypadku wyboru świadczenia usługi konsultacji online ponosi koszt dostępu do sieci Internet.
 8. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez administrację serwisu www.avioner.pl faktur lub dowodów sprzedaży w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas rezerwacji terminu konsultacji.
 9. Klient, będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie do 24 godzin przed datą i godziną rozpoczęcia świadczenia usługi konsultacyjnej, poprzez skorzystanie z funkcjonalności „zrezygnuj” dostępnej w profilu zamówień. Zgodnie z powyższym prawo to wygasa w momencie, gdy użytkownik nie zrezygnuje z usługi przed czasem 24 godzin liczonym do rozpoczęcia świadczenia usługi.
 10. W razie rezygnacji Klienta z usługi, ATO Avioner zobowiązuje się do zwrotu należności w terminie 5 dni od złożenia rezygnacji przez klienta. Kwota zwrotu zostanie obniżona o koszty administracyjne założenia sesji (4 Euro brutto) oraz koszty przelewu zwrotnego do klienta.
 11. Prawo do odstąpienia od świadczenia usługi szkolenia w zakresie wybranym/wykupionym przez Użytkownika zastrzega sobie również administracja serwisu www.avioner.pl w przypadku nie przestrzegania przez słuchacza postanowień niniejszego Regulaminu.
 12. Rejestracja użytkownika w usłudze REKRUTACJE DO LINII serwisu www.avioner.pl wymaga wykupienia usługi konsultacji w formularzu pod zakładką „Chcę latać” lub bezpośrednio z odsyłacza/baneru wyświetlanego na stronie głównej serwisu www.avioner.pl.
 13. Zakładając nowe konto użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom. Nazwa konta (login) może być tylko aktualnym adresem poczty internetowej rejestrującego się użytkownika i musi on być aktualizowany przy każdej zmianie adresu poczty, ponieważ serwis wysyła do uczestników powiadomienia mailowe dotyczące wykupionych usług. Nazwa konta nie będzie widoczna dla innych użytkowników serwisu. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności hasła dostępu do serwisu.
 14. Uruchomienie/aktywacja dostępu do opłaconej usługi konsultacji REKRUTACJE DO LINII następuje po wpłynięciu należności na konto administracji serwisu www.avioner.pl.
 15. Dane zapisane na koncie uczestnika konsultacji nie są automatycznie usuwane po wygaśnięciu czasu usługi. Uczestnik konsultacji może zgłosić chęć usunięcia wszystkich danych osobowych, a administracja serwisu www.avioner.pl jest zobowiązana usunąć te dane.
 16. Rejestrując się w serwisie www.avioner.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez administracje serwisu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami), w celach związanych z korzystaniem z serwisu www.avioner.pl, przesyłaniem informacji handlowych i reklamowych, rozliczaniem transakcji oraz zbieraniem ogólnych informacji demograficznych na temat uczestników konsultacji. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania od nas informacji handlowych (w tym wiadomości o promocjach w serwisie) - możliwość korzystania z usługi nie jest uzależniona od zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych.
 17. Reklamacja składana przez Uczestnika konsultacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem wykupionej usługi konsultacji powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz zawierać:
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
  • nazwę konta użytkownika, którego dotyczy reklamacja (adres poczty elektronicznej stanowiący login użytkownika),
  • przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie oraz nazwiskiem konsultanta,
  • podpis osoby składającej reklamację oraz datę pisma.
  Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres administracji serwisu podany w zakładce „Kontakt” serwisu www.avioner.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 18. Obowiązki Konsultanta:
  • odpowiadać na przesłane drogą elektroniczną zapytania o konsultacje online i negocjować terminy ich realizacji,
  • być gotowym do rozpoczęcia spotkania co najmniej pięć minut przez rozpoczęciem spotkania online,
  • prowadzić spotkanie w języku angielskim lub ojczystym klienta, jeśli jest to język wspólny i takie jest jego życzenie,
  • dostarczać klientowi wiedzę rzetelną i aktualną w zakresie realizowanego spotkania,
  • informować administrację projektu REKRUTACJE DO LINII o potrzebie anulowania wykupionych sesji z wyprzedzeniem nie krótszym niż trzy dni robocze.
 19. Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za zamówioną usługę i przesłania na adres [email protected] bankowego potwierdzenia transakcji w terminie do 24h od złożenia zamówienia. W innym wypadku zamówienie i rezerwacja czasu wykładowcy zostaną usunięte. W razie wpłynięcia środków po upływie dozwolonego czasu klient otrzymuje możliwość ponownego wykupienia usługi o wartości równej przelanym wcześniej środkom, w tym także wykupienia rezerwacji w tym samym czasie, o ile wybrany termin będzie nadal dostępny. W takim wypadku użytkownik zobowiązuje się do powiadomienia administracji drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną o chęci wykorzystania przelanych wcześniej środków na wykupienie spotkania w innym terminie.
 20. Klient, decydując się na zakup usługi, deklaruje, że spełnia wymagania sprzętowe niezbędne do skorzystania z usługi, to jest:
  • w czasie odbierania usługi będzie korzystał z komputera stacjonarnego lub przenośnego, wyposażonego w urządzenia do zbierania i przesyłania obrazu i dźwięku (kamerę internetową i mikrofon), którego specyfikacja techniczna pozwala na płynne działanie wymienionych poniżej przeglądarek internetowych,
  • w czasie odbierania usługi będzie korzystał z łącza internetowego o stabilnych parametrach, pozwalających na odbieranie i wysyłanie obrazu i dźwięku w jakości nie utrudniającej komunikacji z konsultantem,
  • w czasie odbierania usługi będzie korzystał z aktualnej wersji przeglądarki: Chrome, Firefox lub Microsoft Edge
  • w czasie odbierania usługi przeglądarka będzie miała odblokowane działanie skryptów JavaScript.
 21. Administracja projektu REKRUTACJE DO LINII nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z serwisu www.avioner.pl pozostające po stronie użytkownika, tj. niewłaściwe oprogramowanie, sprzęt lub łącze internetowe.
 22. Administracja dba, aby serwis www.avioner.pl działał niezawodnie. Niemniej jednak dopuszczamy możliwość zaistnienia krótkich przerw technicznych w przypadku konieczności przeprowadzenia prac serwisowych. W sytuacji powstania przerw w pracy serwisu www.avioner.pl w czasie zaplanowanego spotkania, deklarujemy rekompensaty poprzez powtórzenie wykupionych konsultacji po wcześniejszym rozpatrzeniu każdego wniosku. Wszystkie rekompensaty będą realizowane na wniosek użytkownika w czasie do pięciu dni roboczych od daty zaistnienia awarii.
 23. Administracja projektu REKRUTACJE DO LINII zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi. Niniejsza wersja Regulaminu jest obowiązująca.
loading